Adatkezelési tájékoztató III.

Adatkezelési tájékoztató

 

  1. Az adatkezelő(k) megnevezése

Mistral Ingatlan Kft jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározza az  adatkezelés célját és eszközeit. A Mistral Ingatlan Kft adatkezelési gyakorlata az Európai Unio 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletén, valamint az információs önrendelkezési jogokról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvényen alapszik.

  1. Az adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre, hozzáférésre jogosultak

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Kezelt adatok köre

Kik férhetnek az adatokhoz?

az ügyfél számára szerződés alapján ingatlanközvetítői szolgáltatás nyújtása

a GDPR. 6. cikk

(1 bekezdés b.) pontja

- a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés

ügyfél neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, ideje, e-mail címe, telefonszáma, ingatlan adatai, paraméterei

Az ügyfél személyes adataihoz a Mistral Kft-n kívül a Mistral Kft-vel jogviszonyban álló azon ingatlan- tanácsadója férhet hozzá, amelynek/akinek az ügyfél ingatlana a portfoliójában van, illetve amelynek/akinek az adott ingatlant megtekinteni kívánó érdeklődő ügyfele van.

 

az ingatlanközvetítő megkerülésével történő ügyletkötés esetén a Mistral Ingatlan Kft  jogszerű polgári jogi igényének érvényesítése.

a GDPR 6. cikk

(1 bekezdés f.) pontja

- az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése

ügyfél neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, ideje, e-mail címe, telefonszáma

Az ügyfél személyes adataihoz a Mistral Ingatkan Kft-n kívül a Mistral Kft-vel jogviszonyban álló azon ingatlan- tanácsadója férhet hozzá, amelynek/akinek az ügyfél ingatlana a portfoliójában van.

 

 

 

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása a a pénzmosás és a terrorizmus finnanzírozására a megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) előírt ügyfél-átvilágítás

 

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) előírt kötelező adatkezelés

 

az ügyfél neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, ideje, állampolgársága, azonosító okmányának típusa, száma, külföldi magánszemély esetében a tartózkodási helye

 

Az ügyfél személyes adataihoz a Mistral Ingatlan Kft-n kívül a Mistral Az ügyfél személyes adataihoz a Mistral Ingatlan Kft-n kívül a Mistral Ingatlan Kft  Partnere fér hozzá, aki az ügyféllel szerződéses kapcsolatban áll/állt.

 

számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdésében előírt számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség

ügyfél neve, lakcíme, számla összege, számla egyéb adatai

Az ügyfél személyes adataihoz a Mistral Kft azon partnere fér hozzá, aki az ügyfélnek számviteli bizonylatot állított ki.

 

Az ingatlan értékesítése esetén az ügyfél adatainak a továbbítása a Mistral Ingatlan Kft szerződéses jogviszonyban álló energetikai tanúsító készítő egyéni Vállalkozókkal abból a célból, hogy az ügyféllel az energetikai tanúsító szolgáltatás nyújtása érdekében kapcsoltba léphessen.

Ügyfél-elégedettségi megkeresések, az ügyfél igények pontosítását szolgáló kérdések küldése e-mailen és/ vagy telefonon

a GDPR. 6. cikk

(1 bekezdés a.) pontja

- az érintett önkéntes hozzájárulása

- név

- e-mail cím

- telefonszám

- ingatlan paramétei

- ügyfél igényeket minősítő kérdésekre adott válaszok

- ügyfél-elégedettségi kérdőívre adott válaszok

 

- Mistral Ingatlan Kft és vele szerződéses jogviszonyban álló ingatlan-tanácsadó, aki az ügyféllel közvetlenül kapcsolatban áll

piackutatás, piaci elemzések, statisztikák készítése

 

 

a GDPR. 6. cikk

(1 bekezdés a.) pontja

- az érintett önkéntes hozzájárulása

 

ingatlan adatai, ingatlan értékesítésével kapcsolatos adatok (pl: hirdetési ár, eladási ár, stb.)

 

3. Adattovábbítás

A Mistral Ingatlan Kft az ügyfelek adatait a Pmt-ben meghatározott esetekben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal keretében működő Pénzmosás Elleni Információs Iroda részére továbbítja.

 

A Mistral Ingatlan Kft az ügyfél személyes adatait a Mistral Ingatalan Kft megkerülésével történő ingatlaneladásból eredő polgári jogi igénye érvényesítése esetén továbbíthatja az általa megbízott ügyvédnek, ügyvédi irodának, követelés-behajtással foglalkozó cégnek.

A Mistral Ingatlan Kft az ügyfél személyes adatait továbbíthatja az ingatlan értékesítése esetén a Vevő részére az ingatlan adásvételi szerződés előkészítése érdekében.

4. Az adatkezelés időtartama

A Pmt. alapján az adatkezelés időtartama az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 év.

Az ügyféllel fennálló szerződéses kapcsolat alapján kezelt adatok vonatkozásában az adatkezelés időtartama az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 5 év.

Az ügyfél önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetében az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 2 évig tart. Ezt követően az adatkezelő az ügyfél adatait a hozzájárulással érintett célra nem használja.

5. Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozónak minősülnek azok a természetes vagy jogi személyek, amelyek az Adatkezelővel szerződéses jogviszony keretében az érintettekkel kapcsolatos személyes adatokat kezelnek. A Mistral Ingatlan Kft az adatkezelés során adatfeldogozót vesz igénybe. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az egyes Adatkezelőkkel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. A jelen tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások és adatkezelés tekintetében adatfeldolgozók lehetnek az alábbi személyek:

- A Mistral Ingatlan Kft tevékenysége ellátásában a jogviszonyban álló egyéb közreműködők, teljesítési segédek (pl: ingatlan-tanácsadók, irodavezetők, adminisztratív munkatársak, hitelközvetítői alvállalkozók, biztosításközvetítő alvállalkozók,  megbízott értékbecslők, szoftvert biztosító személyek).

6. Az érintettek jogai

Ügyfeleink bármikor jogosultak tájékoztatást kérni a Mistral Ingatlan Kft által kezelt, rájuk vonatkozó személyes adatokról, kérhetik a hibás adatok helyesbítését, változás esetén azok módosítását.

Ügyfeleink a Mistral Ingatlan Kft címére (5000 Szolnok Baross utca 26/B ) megküldött levélben vagy az info@mistralingatlan.hu e-mail címre megküldött levélben bármikor megtilthatják személyes adataik további felhasználását olyan célra, amelynél az adatkezelés jogalapja az önkéntes hozzájárulásuk volt, továbbá bármikor jogosultak tiltakozni a Mistral Ingatlan Kft jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen.

Ügyfeleink az általunk kiküldött hírlevelek, ajánlatok alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani további hírlevelek, ajánlatok küldését. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további e-mail hírlevelek, ajánlatok, egyéb megkeresések küldését, úgy az összes, általa megadott e-mail cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.

7. Az ügyfél kötelezettségei

A Mistral Ingatlan Kft ügyféllel  a Pmt. előírásai alapján köteles a személyazonosság ellenőrzése érdekében az azt igazoló okirat bemutatását az ügyféltől megkövetelni és az okirat érvényességét ellenőrizni valamint az okiratról másolatot készíteni.

A Mistral Ingatlan Kft ügyféllel  a Pmt. előírásai alapján köteles továbbá gondoskodni arról, hogy az üzleti kapcsolattal összefüggő adatok naprakészek legyenek. Ezért az ügyfél köteles a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és a lakcímet igazoló hatósági igazolványa bemutatásával a Mistral Ingatlan Kft-t a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül tájékoztatni az általa korábban megadott adatokban történt változásról.

8. Jogorvoslati lehetőségek

Az ügyfél bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti a Mistral Ingatlan Kft-t az info@mistralingatlan.hu e-mail címre küldött vagy az 5000 Szolnok Baross utca 26/B  szám alatti székhelyre küldött levéllel.

Az ügyfél az adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken

Mistral Ingatlan Kft Szolnok

    5000 Szolnok, Baross utca 26/B.
    +36 56 952-046
    info@mistralingatlan.hu

Eladó ingatlana van,
vagy épp ingatlant keres?

Adja meg adatait és segítünk!

Az Adatkezelési tájékoztatót elolvastam és elfogadom.
Üzenet küldése
Családi ház
Téglalakás
Iroda egyéb
Panellakás
Társasház
Üzlethelyiség
Ikerház
Iparterület
Építési telek
Raktár
Étterem, vendéglő, cukrászda
Nyaraló
Mezőgazdasági terület
Iroda irodaházban A