Panaszkezelési tájékoztató

Panaszkezelés

 

Mistral Ingatlan Kft.

H-5000 Szolnok, Baross Gábor utca 26. B. lház. fszt. 1.

Mobil: +36 (20) 9720-192; Telefon/Fax: +36 (56) 952-046

E-mail: info@mistralingatlan.hu. Web: www.mistralingatlan.hu

Számlaszám: 1205 0002-0165 2875-0010 0007

 

 

 

 

 

PANASZKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Mistral Ingatlan Kft és Együttműködő Partnerei

 

 

Amennyiben a Mistral Ingatlan Kft és Együttműködő Partnerei  vagy a velük kapcsolatban levő kisegítők ingatlanközvetítésre  vagy más tevékenységre irányuló, megbízási jogviszonyban álló egyéni vagy társas vállalkozások (Értékesítők) tevékenységével, szolgáltatásával, kapcsolatos észrevétellel, panasszal kíván élni, bejelentését szóban vagy írásban az alábbi elérhetőségen teheti meg:

 

Név: Mistral Ingatlan Kft

Postázási cím:5000 Szolnok Baross utca 26/B Fsz.

Elektronikus elérhetőség: info@mistralingatlan.hu

Honlap cím: https://mistralingatlan.hu

 

A Mistral Ingatlan Kft  és vele szerződésben álló Együttműködő partnereikkel és azok segítőivel kapcsolatos észrevételeket, panaszokat, a Mistral Ingatlan Kft mistralingatlan.hu oldalon megtalálható elérhetőségek alapján tehetik meg, vagy az irodában található panaszkönyvben történő beírással személyesen is.

 

A panasz kivizsgálásának és a válaszadásnak az időtartama a bejelentés beérkezésétől számított 30 nap. A kivizsgálás eredményéről írásban, az Ön által megjelölt címre (postai vagy email) értestjük.

 

 

 

Mistral Ingatlan Kft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panaszkezelési Szabályzat

érv: 2023. jan.01-től

 

A Mistral Ingatlan Kft a jelen Panaszkezelési szabályzat szerint kezeli a hozzá beérkező panaszokat.

 1. Iktatja és rögzíti a beérkező panaszokat
 2. Biztosítja a panaszok gyors és hatékony kivizsgálását
 3. Garantálja a panaszok megkülönböztetés nélküli, egyenlően egyforma szabályok szerint történő kezelését és kivizsgálását.

 

A szabályzat meghatározza:

 • A panaszok ügyintézésére jogosult személyek körét
 • A panaszok bejelentésének módját
 • A panaszok elintézésére vonatkozó belső eljárásirendet
 • A panasz elutasítása esetén, a panasz által igénybe vehető jogorvoslati lehetőségeket
 • A panasz nyilvántartás szabályzatot

 A jogszabály:

A Mistral Ingatlan Kft a jelen szabályzatot az alábbi jogszabályok és az Európai Unió alábbi jogi aktusa figyelembevételével alkotta meg:

 • A fogyasztóvédelemtől szóló 1997. évi CLV. törvény vonatkozó rendelkezései
 • Az Európai Parlament és a Tanács EU 2016/679 Rendeletében (továbbiakban általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR)
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (a továbbiakban: Infotv)

 

Fogalom meghatározások:

fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, szolgáltatást igénybe vesz vagy az áruval, szolgáltatással kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje;

 vállalkozás: aki az olyan tevékenységét, amely a fogyasztókat érinti vagy érintheti, önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében végzi;

szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan – ellenszolgáltatás fejében végzett – tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában;

békéltető testület: tartós alapon létrejött, a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési eljárás keretében történő rendezésével foglalkozó szervezet, amelyet az e törvényben meghatározott szerv (személy) nyilvántartásba vett; fogyasztói jogvita: a fogyasztó és a Mistral Ingatlan Kft közötti szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó és a Mistral Ingatlan Kft között külön megkötésre kerülő szolgáltatási szerződés hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy;

Panasz: a Mistral Ingatan Kft - szerződéskötést megelőző, vagy a szerződés megkötésével, az ügyfélnek a szerződés fennállása alatti, a Mistral Ingatlan Kft részéről történő teljesítéssel, valamint a szerződéses jogviszony megszűnésével, illetve azt követően a szerződéssel összefüggő– tevékenységét vagy mulasztását érintő kifogás. Nem minősül panasznak, ha az ügyfél a Mistral Ingatlan Kft-tól általános tájékoztatást igényel.

 Panaszos: az az ügyfél, aki a Mistral Ingatalan Kft bármely szolgáltatását igénybe veszi, vagy a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatást vagy ajánlatot kér. Panaszos lehet az a személy is, aki a Mistral Ingatlan Kft eljárását nem valamely konkrét szolgáltatással, hanem egyéb a szolgáltatással összefüggő tevékenységével kapcsolatban kifogásolja. A panaszos természetes személy és jogi személy is lehet egyaránt.

 

Kik Intézhetik a panaszokat

 

A panasz felvételét személyesen előterjesztett panasz esetén a panasszal érintett, a Mistral Ingatlan Kft és azzal együttműködő valamennyi partner és azok segítői végzi.

A telefonon előterjesztett panaszokat a hívott telefonszámot használó személy veszi fel.

Az írásban előterjesztett panaszokat az a személy veszi fel, akihez az írásban beérkező panasz beérkezik.

A panasz felvételét végző köteles a panaszt legfeljebb 24 órán belül továbbítani a panasz kivizsgálóinak.

 

A panasz kivizsgálását:

Az érintett Mistral Ingatlan Kft és az azzal együttműködő egyéb vállalkozások  vezetője, tulajdonosa végzi.

A vizsgálat eredményét legkésőbb 10 munkanapon belül köteles továbbítani a panasz megválaszolására jogosult személynek.

 

A panasz megválaszolására jogosult:

Az érintett Mistral Ingatlan Kft vezetője, tulajdonosa.

A felvételtől vagy a beérkezéstől számított 30 napon belül köteles a panaszt írásban megválaszolni.

A kivizsgálásban és a döntéshozatalban nem vehet részt az, aki a panasszal érintett szolgáltatás nyújtásában közreműködött, viszont a panasz kivizsgálásához mindenkor köteles teljeskörű tájékoztatást nyújtani.

 

Panaszt tenni lehet:

 • szóban, személyes és telefonon
 • írásban személyesen, postai, vagy elektronikus levélben

 

A panaszos személyesen, vagy képviselője útján is eljárhat. A képviselő képviseleti jogosultságát hitelt érdemlően köteles igazolni. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Jegyzőkönyv felvétele esetén a panaszos neve mellett fel kell tüntetni a panaszos meghatalmazotti képviselőként eljáró panaszbenyújtó személy nevét is.

Panasz kivizsgálása:

A panasz kivizsgálására valamennyi vonatkozó körülmény figyelembevételére kerül sor.

Szóbeli vagy személyes panasz azonnal megvizsgálásra kerül, amennyiben lehetséges nyomban orvoslásra kerül, az által, akinek előterjesztik. Ha az azonnali kivizsgálás nem lehetséges, vagy nem vezet eredményre, vagy a panaszos a választ nem fogadja el, jegyzőkönyv felvételére kerül sor. Ez a Jegyzőkönyv 2 példányban készül, amit azonosító számmal kell ellátni, a másodpéldányt a panaszos megkapja.

Írásbeli panasz esetén átadhatja az irodában tartózkodó személynek, a panaszt felvevő személy haladéktalanul továbbítja a panaszt az illetékes részére. A panaszost tájékoztatni kell a továbbiakban eljáró személy kilétéről és elérhetőségéről. A panaszra legkésőbb 30 napon belül írásban választ kell adni.

A panasz kivizsgálásának eredményéről, pontos közérthető és egyértelmű indoklással együtt kell tájékoztatót adni.

A panasz elutasítása:

A Mistral Ingatlan Kft a hozzá intézett panaszok kivizsgálása, valamint az azokra adandó válaszok és megoldások kialakítása során arra törekszik, hogy ügyfélközpontú, fogyasztóbarát módon mérlegelje és értékelje a bejelentésbe foglaltakat, és a panaszokat teljes körűen és mindkét fél számára megnyugtató módon zárja le. A panasz elutasítása esetén a Mistral Ingatlan Kft érintett partnere válaszában köteles megindokolni álláspontját és tájékoztatni a fogyasztót, hogy panaszával annak jellege szerint mely hatóság vagy békéltető testülethez fordulhat jogorvoslatért.

A Mistral Ingatlan Kft és partnerei által nyújtott szolgáltatás minőségével, továbbá a szerződés megkötésével, teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a fogyasztó lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulhat. A fogyasztóvédelmi eljárás a területileg illetékes járási hivatalnál írásban kezdeményezheti, vagy fordulhat az illetékes bírósághoz.

A Mistral Ingatlan Kft a hozzá beérkezett panaszt egyedi azonosító jellel látja el, és erről valamint az intézkedésekről naprakész nyilvántartást vezet, az alábbi adatokkal:

Panaszos vagy képviselője neve, lakcíme, levelezési címe vagy tartózkodási helye, telefonszáma, email címe. A panasz előterjesztésének helye, módja, ideje. A panasz leírása. A panasz tárgyát képező esemény, vagy tény. A panasszal érintett szerződés száma, teljesítési határideje, végrehajtásért felelős személy neve, a panasz megválaszolásának időpontja.

A panasszal kapcsolatos adatkezelés szabályai:

A Mistral Ingatlan Kft partnereihez intézett panaszokra vonatkozó személyes adatokat a Mistral Ingatlan Kft mindenkor hatályos Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli

A kezelt személyes adatok köre:

Kizárólag azon panaszosok adatait kezelik, akikkel jogviszonyba kerül, és akik a panaszaikat közvetlenül       hozzá intézik. A panasszal kapcsolatos kezelt adatok kezelésének jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, valamint az adatkezelő és a panaszos jogos érdekeinek érvényesítése.

A panaszt és az arra adott válasz a Mistral Ingatlan Kft 5(öt) évig megőrzi.

A Mistral Ingatlan Kft a Panaszkezelési Szabályzatot az ügyfélforgalom előtt nyitva álló irodában közzé teszi.

Megtalálható a panaszbejelentő lep és a jegyzőkönyv a panaszfelvételéről is. Mellélketben.

 

 

Szolnok, 2023.01.05.

 

                                                                                                                    Mistral Ingatlan Kft

 

Mistral Ingatlan Kft Szolnok

    5000 Szolnok, Baross utca 26/B.
    +36 56 952-046
    info@mistralingatlan.hu

Eladó ingatlana van,
vagy épp ingatlant keres?

Adja meg adatait és segítünk!

Az Adatkezelési tájékoztatót elolvastam és elfogadom.
Üzenet küldése